کمیته ملی دادخواهی
صدای رسا شهروندان در حکومت داری خوب
کمیته ملی دادخواهی
صدای رسا شهروندان در حکومت داری خوب
کمیته ملی دادخواهی
صدای رسا شهروندان در حکومت داری خوب

ارزیابی حقوق افغانستان

ارزیابی حقوق افغانستان

دولت افغانستان امضا کنندگان معاهدات متعدد حقوق اساسی است. است پذیرش عمومی و به رسمیت شناختن ، با این حال ، که پیشرفت به سوی پیمان جلسه وجود دارد تعهدات آهسته در زمینه هایی مانند خشونت علیه زنان، بدرفتاری با کودکان بوده است، نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی ، عدم پاسخگویی مقامات رسمی، غفلت از افراد protractedly آواره ، محدودیت در آزادی بیان و آزار و اذیت مخالفان ، و مصونیت از مجازات در حال انجام برای ناقضان حقوق سابق ، در میان دیگران .

معارف

معارف

موجودیت، دسترسی و امکانات تعلیمی و تربیه به عنوان حق اساسی مندرج در قانون اساسی افغانستان به طور قابل ملاحظه یی در تمام کشور متفاوت میباشد، سطح پایین و نامتوازن تعلیم و تربیه نگرانی عمده در این سکتور میباشد.

امنیت غذایی

امنیت غذایی

امنیت غذایی هنوز هم به عنوان یک موضوع مهم و حاد در تمام افغانستان مطرح است. کمک های مواد غذایی توسط نهاد های بین المللی فعال در افغانستان برای تکافوی تمام نیازمندان ناکافی میباشد. دولت افغانستان کمک های غذایی و امکانات سرپناه را اکثرا در موارد عاجل مثل زلزله و سیلاب ها فراهم میسازد.

دسترسی به عدالت

دسترسی به عدالت

در بسیاری از افغانستان و به ویژه در خارج از مراکز شهرستان اصلی ، عدالت دولت موسسات قادر به به طور موثر رفع نیازهای عدالت اکثریت شهروندان است.

مبارزه با فساد

مبارزه با فساد

ساخت و ساز در عبارت اخیر اراده سیاسی برای جلوگیری از فساد ، مبارزه با فساد کمیته فرعی از NAC درگیر فعالان جامعه مدنی ، نهادهای بخش خصوصی و سازمان های آنها

NAP 1325

NAP 1325

اوضاع بی ثبات امنیتی در افغانستان بعد از پروسه انتقال امنیت سال 2014 باعث تهدید های جدی و عدیده به حقوق اساسی قشر آسیب پذیر جامعه مخصوصا خانمها و دختران گردیده است. مولفه ضروری برای تطبیق حقوق زنان با توجه به قانون و حقوق زنان در عمل...

صحت

صحت

در بسیاری از افغانستان و به ویژه در خارج از مراکز شهرستان اصلی ، عدالت دولت موسسات قادر به به طور موثر رفع نیازهای عدالت اکثریت شهروندان است.